Đáy mắt này đă cạn gịng lệ đau

Đáy ly này đă khô giọt rượu đắng

Đáy tim  này ngưng đập đă từ lâu

Nên ngoài kia cũng không c̣n mưa nắng

Tôi đứng đây mà đă mất dạng

Sắc hương đời tẻ nhạt vô duyên

Gói hư không trong hồn rỗng lặng

Vết chân mờ cũng loăng vào vô biên.

1988

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ