Theo nguồn

 

Anh về vi giữa đm su

Nghe gi vi vu giọng buồn

Tnh di hay ngắn? - biết đu!

Chỉ thấy mưa xui theo nguồn...

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ