THIN THẦN QUT L

 

(Truyện ngắn của Vĩnh Hảo, xuất bản năm 1993, ti bản lần thứ I năm 1995, ti bản lần thứ 2 năm 2000, ti bản lần thứ 3 năm 2008)

 

LỜI TỰA

 

* Đọc trọn tc phẩm Thin Thần Qut L trong dạng PDF

 

 

 

Trở về trang Văn

 

Back Up