TẠP GHI

Trang chínhThơ  |  Văn  |  Tác phẩm  |  Đọc thơ  Nhạc chọn lọc  |  Trang Phật giáo  |  Liên lạc

horizontal rule

 

 

CHỮ KƯ XÁC NHẬN CỦA

NHÀ VĂN DOĂN QUỐC SỸ ĐỐI VỚI

"BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO

VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ"

 

 

1. Lần thứ nhất, "Nhà văn lăo thành này đă đọc “Bản Lên Tiếng của văn nghệ sĩ tự do về trường hợp nhà thơ Tuệ Sỹ” và đă kư tên vào ngày đầu tiên, 26.10.2007. Khi nghe có dư luận cho rằng nhà văn Doăn Quốc Sỹ không biết ǵ về văn bản này, vào ngày 06.11.07, nhà văn đă ghi đôi ḍng và kư bằng bút mực, xác nhận đă kư tên “để tránh mọi ngộ nhận”. (Xin đọc lại "THƯ TR̀NH MỘT SỐ VIỆC LIÊN QUAN BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ").

 

 

Bản văn gốc được chụp lại sau đây:

 

 

Xin đánh máy lại văn bản như sau:

"Tôi và Thày Tuệ Sĩ cùng là bạn tù Cộng Sản. Bản thân tôi đă qua các nhà tù Chí Ḥa, Phan Đăng Lưu và trại Lao Động Cải Tạo K3 Xuân Lộc (Biên Ḥa).

Chúng tôi đă từng cùng là nạn nhân Cộng Sản như vậy, nên tôi có đôi ḍng như trên để tránh mọi ngộ nhận khi tôi đồng ư kư tên trong bản lên tiếng của Văn Nghệ Sĩ Tự Do về trường hợp của nhà thơ Tuệ Sĩ.

Houston ngày 06-XI-2007,

(Chữ kư nhà văn Doăn Quốc Sỹ)"

(để xem văn bản 1 rơ hơn với PDF, xin bấm vào đây)

 

 

2. Lần thứ hai, "Đến ngày 13.11.07, lại nghe dư luận có nghi vấn về việc kư tên của ḿnh trong Bản Lên Tiếng, nhà văn Doăn Quốc Sỹ đă xác nhận lần nữa bằng đôi ḍng, qua đó, nhấn mạnh là đă kư tên vào “Bản Lên Tiếng của văn nghệ sĩ tự do” từ ngày 26.10.07 (tức là ngày khởi sự vận động lấy chữ kư)." (Xin đọc lại "THƯ TR̀NH MỘT SỐ VIỆC LIÊN QUAN BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ").

 

Bản văn gốc được chụp lại sau đây:

 

 

(để xem văn bản 2 rơ hơn với PDF, xin bấm vào đây)

 

Xin đánh máy lại văn bản như sau:

"Khi tôi kư bản minh định th́ tôi không biết rằng đó chính là bản lên tiếng văn nghệ sĩ tự do của nhà văn Vĩnh Hảo v́ ngày tôi đồng ư kư tên trong bản lên tiếng văn nghệ sĩ tự do là ngày 26-tháng Mười.

(chữ kư nhà văn Doăn Quốc Sỹ)

Houston 13-XI-07"

 

Chú thêm:

"Bản minh định" mà nhà văn Doăn Quốc Sỹ nói ở trên là một đoạn ngắn đánh máy vi tính (không phải chữ viết tay của ông), rồi ghép chữ kư có sẵn của ông vào. Chữ kư này nằm ngay (ngang) chứ không đi lên như chữ kư thật trên giấy của ông; cách ghi ngày tháng của "Bản minh định" cũng không theo thói quen dùng số La-mă cho tháng của ông. Đoạn ngắn này được đăng trên một trang văn học vào ngày 10.11.2007.

Qua lời xác nhận lần thứ hai của nhà văn Doăn Quốc Sỹ (ngày 13.11.2007), chúng ta hiểu rằng đă có người yêu cầu ông "minh định" là "không hề kư tên hay có ư kiến về Bản Lên Tiếng của nhà văn Vĩnh Hảo." Trên thực tế, không có văn bản nào gọi là "Bản Lên Tiếng của nhà văn Vĩnh Hảo" như người ta nói với ông cả; chỉ có "Bản Lên Tiếng của Văn Nghệ Sĩ Tự Do về Trường Hợp Nhà Thơ Tuệ Sỹ" mà chính ông là một trong vài người đầu tiên, đă kư vào ngày 26.10.2007.

Dưới đây là "Lời minh định" được cho là của nhà văn Doăn Quốc Sỹ, đăng trên một trang văn học:


 

 

horizontal rule

 

 

Mời đọc:

 

- BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ

- THƯ GỬI CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG (VỀ "BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ")

- THÔNG BÁO VÀ CẢM ƠN VỀ "BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO"

- THƯ TR̀NH MỘT SỐ VIỆC LIÊN QUAN "BẢN LÊN TIẾNG CỦA VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO VỀ TRƯỜNG HỢP NHÀ THƠ TUỆ SỸ"

 

 

 

horizontal rule

 

Trở lại trang Tạp Ghi