CỞI TRÓI I

tức Phương Trời Cao Rộng 4

truyện dài của Vĩnh Hảo

Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1997

 

 

 

 

Chương 1  /  Chương 2  /  Chương 3  /  Chương 4  /  Chương 5  /  Chương 6  /  Chương 7  /  Chương 8  /  Chương 9  /  Chương 10  /  Chương 11  /  Chương 12  /  Chương 13

(mời xem tiếp Cởi Trói II, tức Phương Trời Cao Rộng 5)

--oOo--

Mời đọc hoặc lưu trọn tác phẩm Cởi Trói I trong dạng PDF

(bấm vào b́a sách dưới đây)

 

 

 


 

Back